Badanie wody powierzchniowej i podziemnej

Badanie wody powierzchniowej i podziemnej

Woda wykorzystywana jest przez nas do wielu celów, w gospodarstwie domowym,  przemyśle, rolnictwie, zatem powinna spełniać wymagane kryteria. W naszym akredytowanym laboratorium mogą Państwo zlecić:

 • badania jakości wody powierzchniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych,
 • badanie wody podziemnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. 2019 poz. 2148)
 • badania wód podziemnych pod kątem agresywności w stosunku do betonu.

Badanie wody podziemnej i powierzchniowej możemy przeprowadzić sprawdzając m.in:

 • pH, przewodność
 • zawartość azotu i fosforu ogólnego,
 • chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie tlenu
 • metale ciężkie (w tym kadm, chrom ogólny, cynk, rtęć, miedź, nikiel ołów, arsen),
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
 • indeks oleju mineralnego (węglowodory C10-C40).

Posiadamy własne wyposażenie i pobieramy próbki wody zgodnie z akredytowanymi normami do wód powierzchniowych PN-ISO 5667-4 lub PN-ISO 5667-6, wód podziemnych PN-ISO 5667-11, dzięki czemu badania jakości wody od samego początku stoją na najwyższym poziomie.

Badanie odpadów

Badanie odpadów

Laboratorium w Szczecinie wykonuje testy zgodności odpadów metodami akredytowanymi w celu dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1277), w tym:

 • dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych;
 • dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 • dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 • dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych;

Ponadto Pracownia w Szczecinie oferuje sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadów wymaganej podczas przekazywania odpadów na składowiska.

Laboratorium pobiera próbki odpadów zgodnie z akredytowaną procedurą badawczą.

Badanie osadów

Badanie osadów

Badania osadów dennych

Nasze akredytowane laboratorium jako jedno z niewielu laboratoriów akredytowanych oferuje badania urobku z dna celem

 • porównania stężeń składników osadów dennych ze stężeniami używanymi w procesach odzysku R5 (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 r. poz. 796)

Przeprowadzamy kompleksowe laboratoryjne badania osadów dennych w zakresie takich parametrów jak:

 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
 • metali ciężkich,
 • polichlorowanych bifenyli (PCB).

Pracownia w Szczecinie pobierze próbki osadu dennego z rzek, jezior, mórz i innych zbiorników wodnych zgodnie z akredytowaną normą PN-ISO 5667-19. Opracujemy dla Państwa wyniki badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia spełnienia warunków odzysku R5.

W sprawie badań dodatkowych parametrów osadu dennego i jego oceną prosimy o kontakt z Kierownikiem Pracowni – mgr inż. Kamilą Szuter tel. 513 814 194.

Badania osadów ściekowych

Analiza osadu ściekowego jest niezbędna przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach. Pracownia w Szczecinie jako akredytowane laboratorium wykonuje jego badania w celu:

 • sprawdzenia, czy zostały spełnione wszystkie warunki, znajdujące się w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami) przy stosowaniu osadów na gruntach,
 • wydania stwierdzeń zgodności w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Przeprowadzamy badania osadów ściekowych w zakresie takich parametrów jak:

 • pH,
 • zawartości fosforu ogólnego,
 • metali ciężkich,
 • obecność i zawartość żywych jaj pasożytów jelitowych ATT,
 • zawartości azotu Kjeldahla oraz azotu amonowego,
 • oznaczenie suchej masy osadu oraz strat przy prażeniu suchej masy (LOI),
 • obecności pałeczek Salmonella.

Nasze akredytowane laboratorium pobiera próbki komunalnego osadu ściekowego zgodnie z akredytowaną normą PN-ISO 5667-13.

Badanie ścieków

Badanie ścieków

Ścieki odprowadzane do środowiska lub urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać warunki obowiązujących przepisów prawnych. Nasze akredytowane laboratorium wykonuje:

 • badania ścieków bytowych i komunalnych pod kątem zanieczyszczeń określonych w decyzjach środowiskowych oraz kryteriów, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1311),
 • badania ścieków przemysłowych pod kątem zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757)
 • badania ścieków pod kątem wykonania operatu wodnoprawnego na podstawie  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220)
 • badania wód deszczowych, opadowych.

Przeprowadzamy badania ścieków przemysłowych, bytowych, komunalnych, opadowych w zakresie m.in:

 • pH,
 • zawartości azotu i fosforu ogólnego,
 • chemicznego i biologicznego zapotrzebowanie tlenu
 • metali ciężkich (min. kadmu, chromu ogólny, cynku, rtęci, miedzi, niklu, ołowiu, arsenu, selenu),
 • anionów: chlorków, fluorków, siarczanów
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
 • azotu amonowego, azotynowego, azotanowego,
 • substancji rozpuszczonych, zawiesiny ogólnej,
 • ekstraktu eterowego i indeksu oleju mineralnego (węglowodory C10-C40).

Posiadamy własny sprzęt do pobierania ścieków, w tym autosamplery do pobierania próbek średniodobowych. Próbki pobieramy według akredytowanej normy PN-ISO 5667-10.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, tworzeniu dokumentacji i operatów wodnoprawnych.

Badanie gleby

Badanie gleby

Analiza gleby pozwala rolnikom wnioskować o zmianach właściwości, jakie zachodzą pod wpływem różnych zastosowanych w gospodarstwie czynników, w tym głównie nawozów. Pracownia w Szczecinie jako laboratorium akredytowane wykonuje badania gleby w celu:

 • określenia możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na badanych glebach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z oszacowaniem dawki osadów w oparciu o analizę osadu i gleby.

Ponadto nasze laboratorium pobierze próbki gleby przemysłowej i wykona:

 • ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395),

Wykonując laboratoryjne badania gruntów i gleb próbki pobieramy zgodnie z akredytowanymi normami: PN-ISO 10381-4 pobranie gleby rolniczej oraz  PN-ISO 10381-5  gleby miejskiej i przemysłowej.

Badanie wody pitnej

Badanie wody pitnej

Jakość wody ma istotne znaczenie dla utrzymania instalacji wodociągowych, walorów smakowych, a przede wszystkim naszego zdrowia.

Pracownia w Szczecinie jako laboratorium akredytowane oferuje badania wody w celu:

 • przedstawienia wyników badania wody pitnej (uzdatnionej, z sieci) w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (WSSE, PSSE, PIW),
 • spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),
 • badania własnego ujęcia (badania wody ze studni),
 • monitoringu według operatu wodnoprawnego.

W zależności od potrzeb oferujemy pełny (monitoring grupy B) jak i skrócony zakres (monitoring grupy A) w tym badania fizykochemiczne, badania sensoryczne oraz badania bakteriologiczne.

Wykonamy dla Państwa badanie wody pitnej pod kątem min.:

 • pH, przewodności elektrycznej właściwej,
 • twardości ogólnej,
 • obecności obcego zapachu, smaku
 • barwy,
 • mętności,
 • zawartości jonu amonowego
 • zawartości żelaza,
 • zawartości manganu,
 • zawartości azotynów,
 • zawartości azotanów,
 • badań bakteriologicznych.

Badania jakości wody i pobieranie próbek wykonywane są według obowiązujących polskich norm oraz metod opisanych w procedurach badawczych. Posiadamy zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie. Dzięki temu nasze akredytowane laboratorium może wykonywać każde powyższe badanie wody pitnej w sposób uprawniony, a uzyskany wynik badania jakości wody jest uznawany  przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.