Badanie gleby

Analiza gleby pozwala rolnikom wnioskować o zmianach właściwości, jakie zachodzą pod wpływem różnych zastosowanych w gospodarstwie czynników, w tym głównie nawozów. Pracownia w Szczecinie jako laboratorium akredytowane wykonuje badania gleby w celu:

  • określenia możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na badanych glebach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z oszacowaniem dawki osadów w oparciu o analizę osadu i gleby.

Ponadto nasze laboratorium pobierze próbki gleby przemysłowej i wykona:

  • ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395),

Wykonując laboratoryjne badania gruntów i gleb próbki pobieramy zgodnie z akredytowanymi normami: PN-ISO 10381-4 pobranie gleby rolniczej oraz  PN-ISO 10381-5  gleby miejskiej i przemysłowej.