Badanie wody pitnej

Jakość wody ma istotne znaczenie dla utrzymania instalacji wodociągowych, walorów smakowych, a przede wszystkim naszego zdrowia.

Pracownia w Szczecinie jako laboratorium akredytowane oferuje badania wody w celu:

 • przedstawienia wyników badania wody pitnej (uzdatnionej, z sieci) w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (WSSE, PSSE, PIW),
 • spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),
 • badania własnego ujęcia (badania wody ze studni),
 • monitoringu według operatu wodnoprawnego.

W zależności od potrzeb oferujemy pełny (monitoring grupy B) jak i skrócony zakres (monitoring grupy A) w tym badania fizykochemiczne, badania sensoryczne oraz badania bakteriologiczne.

Wykonamy dla Państwa badanie wody pitnej pod kątem min.:

 • pH, przewodności elektrycznej właściwej,
 • twardości ogólnej,
 • obecności obcego zapachu, smaku
 • barwy,
 • mętności,
 • zawartości jonu amonowego
 • zawartości żelaza,
 • zawartości manganu,
 • zawartości azotynów,
 • zawartości azotanów,
 • badań bakteriologicznych.

Badania jakości wody i pobieranie próbek wykonywane są według obowiązujących polskich norm oraz metod opisanych w procedurach badawczych. Posiadamy zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie. Dzięki temu nasze akredytowane laboratorium może wykonywać każde powyższe badanie wody pitnej w sposób uprawniony, a uzyskany wynik badania jakości wody jest uznawany  przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.