Badanie odpadów

Laboratorium w Szczecinie wykonuje testy zgodności odpadów metodami akredytowanymi w celu dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1277), w tym:

  • dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych;
  • dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
  • dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
  • dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych;

Ponadto Pracownia w Szczecinie oferuje sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadów wymaganej podczas przekazywania odpadów na składowiska.

Laboratorium pobiera próbki odpadów zgodnie z akredytowaną procedurą badawczą.